------------ 

3 hiện tượng lớn, khác lạ trong “Tiệc mừng Quốc khánh” của Chính quyền Trung Quốc