Mưa bay gợi tiết sang xuân
Khách thơ lạc bước tần ngần ngẩn ngơ
Chim khuyên ríu rít đường tơ
Hiền hoà cây lá duyên chờ lộc non.

Mưa bay gợi tiết sang xuân. Khách thơ lạc bước tần ngần ngẩn ngơ. (Ảnh: Pinterest.com)

Xuân tiên hương dấu vẫn còn
Xuân nay mộng vẹn vuông tròn ý xuân
Mải vui chân bước lại gần
Cùng thời gian đếm tiến dần vào xuân.

Mải vui chân bước lại gần. Cùng thời gian đếm tiến dần vào xuân. (Ảnh: Pinterest.com)

Đàn vui thong thoả cung ngân
Bổng trầm thánh thót mấy vần rong rêu
Dáng xuân non mởn diễm kiều
Mưa xuân rải rắc như thêu hoa lòng.

Vũ Trung

Từ Khóa: