Ông Joe Biden và một số nhà lãnh đạo chính trị thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ cũng đã từng kêu gọi tiêu chuẩn hóa và tăng cường bảo mật cho các máy bỏ phiếu, như Dominion, cộng với việc sử dụng lá phiếu giấy… hãy nhìn lại năm 2007.