Chuyên đề ‘Văn hóa truyền thống Trung Hoa đã bị hủy hoại như thế nào?’ sẽ dẫn dắt quý vị tìm hiểu quá trình bị băng hoại của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, để có góc nhìn chân thực, khách quan, từ đó bồi đắp lại những giá trị văn hóa, đạo đức cao đẹp của người xưa.