12 năm sau sự kiện “sữa giả Tam Lộc gây trẻ đầu to”, nay lại xuất hiện sự kiện sữa bột rởm khiến trẻ em có đầu to dị thường ở Sâm Châu, Hồ Nam đang gây sốc dư luận Trung Quốc.