Mới đây, thủy triều dâng cao lần thứ tư ở hồ Côn Minh ngoại ô Bắc Kinh. Tương truyền trước khi Mao Trạch Đông, Viên Thế Khải, Từ Hy thái hậu qua đời, đã từng có ba lần thủy triều dâng như vậy.

Ba lần thủy triều đầu của hồ Côn Minh đều có liên quan đến sự thay đổi triều đại