Tập Cận Bình phản bội cha mình trong vấn đề Nội Mông và Hồng Kông?

Bàn về các cuộc biểu tình chống dạy Hán ngữ ở Nội Mông và trước đó là các cuộc biểu tình dân chủ ở Hông Kông, có nhiều nhân sĩ đã phân tích, so sánh giữa Tập Cận Bình và thân phụ Tập Trọng Huân. Sự khác biệt trong cách xử lý các vấn đề chính trị là khác biệt to lớn, thậm chí có người cho rằng ông Tập đã hoàn toàn phản bội cha mình.