Có một nhà sư ở Phúc Kiến, pháp hiệu là Khoan Tịnh, vào ngày 25/10/1967 m lịch, khi ông đang ở trong động Di Lặc ở núi Cửu Tiên, nguyên thần (linh hồn) của ông đã rời bỏ thân xác và đến thế giới Cực Lạc, lúc trở về ông đã mang theo rất nhiều câu chuyện lạ để thức tỉnh thế nhân. Sự tích về ông đã khiến cho những người có tấm lòng thiện lương được an ủi rất nhiều.