Khi hai bên chuẩn bị giao đấu, Lưu Bị nhìn thấy con ngựa mà Trương Vũ đang cưỡi có khí chất bất phàm, cực kỳ dũng mãnh. Không nén nổi cảm xúc mà buột miệng nói rằng: “Đúng là một con ngựa tốt!”…