Sống ở trên đời, cho dù đánh mất tất cả thì cũng đừng để mất nhân cách làm người…