Trong phật giáo, giày của tăng nhân thường dùng có 3 loại,
trong đó có một loại được các tăng nhân ưa dùng nhất và cũng là phổ biến nhất có tên là ‘giày La Hán’.