Việt Nam viễn cảnh văn minh, hiện đại và trung lập được tin cậy với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ.