Hoàng Chi Phong chỉ là một cá nhân như bao cá nhân khác