Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao thông báo, phía Hàn Quốc và các nước có dịch COVID-19 tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đi/đến từ vùng có dịch.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo cho Hàn Quốc và các nước đang có dịch các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam, trong đó dừng nhập cảnh với người đến hoặc đi qua vùng dịch.