Cuộc đời mỗi người, ngọt bùi nhiều mà đắng cay cũng nhiều, thành công nhiều mà thất bại cũng không hề ít. Dẫu quyền cao chức trọng hay nghèo túng bần hàn, nói cho cùng, cũng chẳng có gì đáng để so sánh.