Rất nhiều người muốn biết: Sự nghiệp của mình sẽ thế nào? Gia đình có hạnh phúc không? Con cái có ngoan không? Nhân duyên có tốt không? Câu trả lời rất đơn giản: tùy thuộc vào tính khí bản thân.