Chặn tin che mắt dân, kinh tế Trung Quốc khó lòng phát triển