Từng có một người cha tới thỉnh giáo Medina, một khoa học gia khoa thần kinh nổi tiếng của Mỹ rằng: “Thưa giáo sư, xin hãy nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới có thể giúp con mình thi đỗ vào trường Đại học Harvard?”. Medina trả lời: “Bắt đầu từ bây giờ, ông hãy về nhà chăm sóc cho vợ mình thật tốt”. Đạo lý đằng sau câu trả lời này là gì?