Cơ quan y tế Ấn Độ kết luận kit xét nghiệm của hai công ty Trung Quốc cho kết quả không đồng nhất, và muốn trả chúng cho nhà sản xuất.