Mỗi ngày đều có hàng loạt tin tức mới xung quanh cuộc chiến pháp lý chống lại gian lận bầu cử ở Mỹ. Cuộc chiến này ngày càng ác liệt khi ngày nhậm chức tổng thống theo Hiến định đang đến gần. Nếu đứng ở một góc nhìn bao quát sẽ thấy vận mệnh của Hoa Kỳ có quan hệ mật thiết với vận mệnh của toàn nhân loại.