Hôm nay, nếu chúng tôi không bước ra thì ngày mai rất có thể sẽ không thể bước ra nữa.