Bài bình luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả Trần Thanh Trúc trên Sound of Hope về thói gian dối và coi thường mạng sống người dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua những sự kiện gây họa loạn như nạn đói lớn và đại dịch viêm phổi Vũ Hán.