Dùng tín ngưỡng thay cho hư vô, sẽ buông bỏ được nỗi trống rỗng. Dùng yêu thương thay cho tham lam, sẽ buông bỏ được đau tim. Tu hành không phải là buông bỏ, mà là để hiểu lẽ hoán đổi.