Tại sao “bình đẳng” của Marx và “bình đẳng” xã hội tự do của ông Jefferson lại hoàn toàn tương phản với nhau? Đào sâu nguyên nhân gốc rễ là bởi vì vấn đề tín Thần và không tín Thần. Jefferson tín Thần, tin rằng quyền con người là do Chúa ban cho, tự do của con người là điều thần thánh không thể xâm phạm; còn Marx không tín Thần, tin rằng quyền con người là do giai tầng đặc quyền đến tạo ra, “bình đẳng” trên miệng họ nói là do giai tầng đặc quyền này đến quyết định.