Bốn năm trước, người Mỹ đã bầu tôi làm tổng thống, để tôi đến Washington, khơi thông cái đầm lầy này và mang lại hiệu quả thực sự cho bộ máy này. Bây giờ các bạn có một sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục với những kỷ lục thịnh vượng mà chính quyền của tôi đã làm được hoặc là quay trở lại tình trạng trước kia của Washington, nơi những người trong giới chóp bu làm giàu cho bản thân bằng tiền của những người Mỹ chăm chỉ trong cả nước.

Chính quyền của tôi đã mang lại sự an toàn, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả những người dân Mỹ, bằng cách giữ lời hứa và thực hiện chương trình nghị sự 'Nước Mỹ trên hết' để hỗ trợ những người đang làm việc và gia đình của họ trong bốn năm qua.