Khi ngọn đèn Phật Pháp được thắp lên trong tâm, hết thảy lại trở về thiện lương, trong sáng…