Mike Pence: “Tổng thống Donald Trump là tổng thống yêu mến ‘sự sống’ nhất trong lịch sử nước Mỹ”