Biden nói: “Ông là tổng thống tệ nhất nước Mỹ”, Trump đáp: “Ô này, Joe, để tôi bảo ông biết, trong 47 tháng tôi đã làm được nhiều hơn những gì ông đã làm trong 47 năm”.