Một lần nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tầm quan trọng của đức tin đối với sự hùng mạnh của Hoa Kỳ khi cam kết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.