Tin chuyên đề 5/12: Thời đại kịch biến, hậu học văn, tiên học gì?