- Chuyên gia so sánh thành tựu thời ông Trump và ông Biden và rút ra kết luận: ‘Không thể so sánh được’
- Hầu hết người Mỹ không còn tin tưởng vào quân đội của họ nữa
- Ông Trump nói ông Biden có thể đưa Mỹ đến điểm không thể quay lại
- Dữ liệu Sở Thuế vụ chứng minh ông Trump đã đúng về việc cắt giảm thuế
- Dự luật ‘Build Back Better’ của ông Biden gặp khó khăn bởi chính các nhà lập pháp Dân chủ