"Cái bắt tay lịch sử" qua những nét vẽ tài hoa của 2 họa sĩ