Sau khi nghe ngài phát biểu: “Hôm nay tôi nói ra điều này là vì cộng đồng da đen bị kỳ thị. Tôi sẽ lên tiếng khi: Nhân mạng mất, và người da đen bị xúc phạm”, tôi mạo muội viết cho ngài lá thư này.