Thời mạt Pháp bắt đầu khi nào?

Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Tất Đạt Đa khi còn tại thế, trong những năm truyền Pháp của mình đã để lại cho con người tương lai nhiều dự ngôn rằng vào thời kỳ Mạt Pháp sẽ xuất hiện rất nhiều dị thường xảy đến, và cũng chính là lúc con người không còn tâm Pháp để câu thúc đạo đức.

ĐCSTQ theo chủ nghĩa duy vật và là kẻ tuyên truyền Vô Thần luận, mô tả tôn giáo là “sự phản ánh hư cấu của tự nhiên và xã hội trong ý thức của con người”, là “sự sợ hãi và tuyệt vọng của người lao động trước những khổ nạn to lớn...”. Cố tình đem chuyện một số người vì đau khổ mà gia nhập vào tôn giáo để đánh đồng hoàn cảnh của các tín đồ tôn giáo.

Lấy kiến thức của người thường để đi đánh giá thứ siêu thường là Thần Phật thì ngay từ đầu đã là sai rồi. Tuy vậy nó đã làm cho rất nhiều dân chúng tin theo, đồng nghĩa với việc không còn tin vào Thiên quốc, Địa ngục, thiện ác báo ứng nữa.

Cổ nhân có giảng: Thời thịnh thế mua đồ cổ; thời loạn thế tích vàng kim; thời mạt Pháp phải tu hành. Mong rằng mỗi chúng ta đều tìm được chính pháp để có thể hồi thăng viên mãn.