Từ thời xa xưa, hầu hết mọi người trên thế giới đều tín Thần, ví như phương Tây có Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo; phương Đông có Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo v.v.
Trong quá khứ có rất nhiều người đi vào núi sâu rừng già để tu luyện; cũng có rất nhiều ẩn sỹ; cũng có rất nhiều những người không tu đạo nhưng ở trong đạo, tuy không thoát ly cuộc sống xã hội người thường, nhưng vô cùng chú trọng nhân đức, tu thân dưỡng tính, trong tâm kính sợ Thần Phật, vì vậy mà Thần cũng quản họ.