Các công ty đã xét nghiệm các mẫu bằng cách trộn 5 đến 10 mẫu của các cá nhân với nhau để đẩy nhanh quá trình xét nghiệm.