Thất bại ở đời chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người