Trong đời, hẳn đã có lúc chúng ta tuyệt vọng tự hỏi bản thân: “Tại sao mình phải chịu nỗi khổ này? Nếu như Thượng Đế thật sự tồn tại, vì sao Ngài lại để những chuyện như vậy xảy đến với mình?”