"Bớt đi một chút chỉ trích thêm vào một chút khoan dung, ung dung tự tại lấy khổ làm vui hài lòng với những gì mình có và dùng sự thiện lương nhẫn nại đối đãi với hết thảy thì trong lòng tự nhiên sẽ có hạnh phúc"