Sau khi tải dữ liệu về, một người Mỹ đã tá hoả khi thấy bảng danh sách cử tri đã đăng ký tầm khoảng 6,9 triệu cử tri. Tuy nhiên, tổng dân số của tiểu bang Wisconsin chỉ có 5,8 triệu người, mà cử tri hợp pháp trên 18 tuổi chỉ có 4,6 triệu người. Nói cách khác, trong số 6,9 triệu cử tri, ít nhất 2,3 triệu là không tồn tại.