Xin chào các vị Thượng Nghị sỹ, các vị dân biểu, Thượng Nghị sỹ Mastriano, và toàn bộ cán bộ đáng kính của cơ quan lập pháp Pennsylvania, chúng tôi hết sức vinh dự và vô cùng cảm kích vì các vị đã cho chúng tôi cơ hội trình bày, điều mà chúng tôi đã bị các phương tiện truyền thông và các cơ quan lập pháp ở những nơi khác gần như đồng loạt khước từ. Tất cả những gì chúng tôi đề nghị là các vị hãy lắng nghe sự thật mà chúng tôi đang trình bày rồi hãy đánh giá.