Đối với khoảng 70 đến 100 triệu người dân Trung Quốc ngày nay, 25/4/1999 là ngày đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời họ.