Người Tây Tạng khắp thế giới kỷ niệm 60 năm bị Bắc Kinh đàn áp