- Mấy phen hồng thuỷ ngút trời
- Danh phận thiển đàm
- Nguyện đem tấc chữ làm quà
của Vô Danh Cư Sỹ, trong đó có đoạn:
...
Nhắn nhân thế sớm nhanh tỉnh ngộ
Chớ tin theo tà nọ dối lừa
Tuyết rơi giữa hạ khi xưa
Rửa điềm oan khuất – bây giờ lại rơi…

Kìa dị tượng khắp nơi cảnh báo
Nọ thiên tai họa đáo tùy nơi
Mấy phen hồng thủy ngút trời
Mấy phen dịch bệnh tơi bời tứ phương