Trong cuộc đời thường chúng ta dễ dàng đánh giá một vấn đề của người khác từ… suy nghĩ của mình. Thật ra, có nhiều lúc chúng ta cần phải biết đổi một góc độ của họ để nhìn nhận vấn đề. Khi ấy hoàn cảnh của bạn có lẽ sẽ thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn...