Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gần đây đã thừa nhận “Thu nhập hàng tháng của 600 triệu người Trung Quốc chỉ ở mức 1.000 NDT”. Ngoại giới cho rằng, câu nói này đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn, cũng giống như năm đó Lưu Thiếu Kỳ nói rằng nạn đói là “nhân họa” do Mao Trạch Đông gây ra.