Lắng đọng đêm về số 616: Có một người đã biến tất cả chờ đợi của em thành đáng giá…