Lắng đọng đêm về số 576: Một phút sa chân thành đạo tặc, buông bỏ đồ đao trở về trời