Theo bạn, yêu thương một người, theo đuổi một người mà không được đáp lại có phải là chuyện đáng sầu bi không?