Hành trình phi thường của một người ăn mày có chí nguyện phi thường đã đi vào lịch sử nhân loại.